Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Kiinteistönvälitys Pirjo Weber Oy, LY 2191403-9
Honkatie 7, 04480 Haarajoki

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Pirjo Weber
Kiinteistönvälitys Pirjo Weber Oy
puh. 050 342 8002

Rekisterin nimi
Kiinteistönvälitys Pirjo Weber Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen ja asiakkuuteen verrattavissa olevaan muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen ja analysointiin, mukaan lukien asiakasviestintä, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti sekä rekisteröityjä koskevien profiilien luominen rekisteröidyn toimintojen, kiinnostuksen kohteiden ja rekisterin ulkopuolisten tietosisältöjen analysoinnin perusteella. Rekisteröitävälle tarjottavia tietosisältöjä, viestintää, palveluja tai etuja tai muuta markkinointiviestintää voidaan kohdentaa ja räätälöidä rekisteröityä kiinnostavaksi rekisteröidyn kiinnostuksen kohteiden tai toimintojen sekä niiden ja rekisterin ulkopuolisten tietosisältöjen perusteella luotujen profiilien perusteella.

Rekisterin tietosisältö

Asiakassuhteeseen verrattavissa oleva asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan syntyy esimerkiksi silloin, kun rekisteröity antaa toimeksiannon Kiinteistönvälitys Pirjo Weber Oy:lle, on osapuolena kaupassa tai muussa sopimuksessa, joka liittyy rekisterinpitäjän hoitamaan toimeksiantoon tai hyödyntää rekisterinpitäjän muita palveluita tai rekisteröityy yhtiön hallinnoimalle verkkosivulle.

Rekisterissä voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia tietoja: Asiakkaan etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoitetiedot, syntymäaika tai henkilötunnus, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi, sukupuoli, äidinkieli, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista, ostotapahtuma- ja asiointitiedot eri kanavissa, kanta-asiakastiedot ja muut vastaavat ryhmittelytiedot, käyttäjätunnus ja salasana, palveluiden asiointi- ja käyttötiedot, mukaan lukien rekisteröidyn palveluihin tuottama sisältö.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään muun muassa rekisteröidyn käyttäessä rekisterinpitäjän palveluita. Kiinteistönvälitysliikkeillä on lain edellyttämiä velvoitteita erinäisten dokumenttien ja niihin liittyvän materiaalin säilyttämiseen ja arkistoimiseen määräajaksi. Näitä dokumentteja ovat mm. toimeksiantosopimukset, ostotarjoukset ja kauppakirjat

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi lainsäädännön niin velvoitteensa.

Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen. Poistamme näin kerätyt tiedot kuuden kuukauden välein.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojaaminen

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein. Käyttöoikeudet on rajattu niihin henkilöihin, joille pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin on rekisterin käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi tai muutoin työtehtävien hoitamiseksi tarpeen.

Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.